Tehnilise konsultandi teenus

 1) Tehnilise konsultandi teenus hangete läbiviimisel ja SA Kredexi taotluse ettevalmistamisel:

o Osa 1.Olemasoleva dokumentatsiooni    kontrollimine . Tehtud tööde  ja olemasolevate projektide analüüs. Vajadusel projektide uuendamine ja eksperdi kaasamine.

o Osa 2. Projekteerimisaegne konsultatsioon.

o Osa 3. Ehitushanke ettevalmistamine ja läbiviimine.

o Osa 4. SA Kredexi toetuse taotluse ettevalmistus ja komplekteerimine.

  • Tehnilise konsultandi teenuse osutamine ehitustööde perioodil.

Teenuse sisu:

 Rekonstrueerimistööde koordineerimine sh Tellija esindamine ja konsulteerimine Rekonstrueerimistööde läbiviimisel suhtlemisel kohaliku omavalitsusega, projekteerija ja peatöövõtjaga, kõigis Rekonstrueerimistöödega seotud toimingutes osalemine ja Tellija huvide kaitsmine Rekonstrueerimistööde läbiviimisel;

Tellija esindajana osalemine töökoosolekutel, nõupidamiste korraldamine , projekteerija(te)ga ja ehitusettevõtja(te)ga sõlmitud lepingute töövõtja ja Tellija poolt täitmise kontrollimine;

kontrolli teostamine Rekonstrueerimistööde läbiviijatel vajalike kindlustuste ja garantiide olemasolu osas ja Tellija vastav teavitamine;

ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus, siis on Konsultandi ülesanne ka Rekonstrueerimistööde vastuvõtu- ja järelülevaatuste organiseerimine, mõõtmiste juures osalemine, kontroll;

ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus, siis on Konsultandi ülesanne ka Rekonstrueerimistööde vastuvõtmise ettevalmistus, Tellijale töövõtjate poolt esitatavate protsenteerimisaktide ja lõppaktide eelne tööde ülevaatus Tellija esindajana, konsultatsioon, puuduste fikseerimine, puuduste menetlemine, aktide ettevalmistus Tellija poolt allkirjastamiseks, töövõtja poolt esitatava üleandmisdokumentatsiooni kontrollimine;

Rekonstrueerimistööde teostajate poolt esitatavate arvete vastavuse kontroll sõlmitud lepingutele, tööde teostusele ja mahtudele. Vajadusel vastuväidete ja põhjenduste ettevalmistus ja koostamine vastavale töövõtjale esitamiseks;

 Ehitustööde graafikute täitmise jälgimine ja võimalike mahajäämuste käsitlemine;

 Ehitaja poolt esitatud aktide ja arvete aktsepteerimise eelduste kontroll;

 Ehitustöövõtu lisa- ja muudatustööde analüüsil osalemine;

 Ehitustegevuse alustamisega seotud toimingute kontrollimine.