Haldusteenus

Pakume haldusteenuseid nii kompleksselt kui eraldi, vastavalt kliendi soovile ja vajadusele. Haldusteenus on objekti tegevjuhtimine ning selle administreerimine. See sisaldab kinnisvaraomaniku kohustuste kandmist (vastavalt volitustele), tugi- ja lisateenuste osutamist ja tarbimisteenuste vahendamist. Haldusteenust korraldab haldur, kes täidab omanikel lasuvaid kohustusi tulenevalt korteriomanike üldkoosoleku otsustest.   Kinnisvarahaldur on isik, kes korraldab järgmist:

1. Korteriomanike üldkoosolekud
1.1. Koosolekute teadete koostamine ja edastamine
1.2. Üldkoosolekute korraldamine ja läbiviimine
1.3. Koosolekute juhatamine ja protokollimine
1.4. Majanduskava koostamine vastavalt üldkoosoleku otsusele
1.5. Remondiplaanide koostamine vastavalt üldkoosoleku otsusele
2. Üldkoosolekutel vastu võetud otsuste elluviimine
3. Hoolduseks ja/või remondiks hinnapakkumiste võtmine
4. Elamu haldamiseks vajalike ühekordsete tööde organiseerimine
5. Remonditööde ja omanikujärelvalve korraldamine
6. Võlglastega tegelemine
6.1. Võlglastega suhtlemine
6.2. Võlglastele meeldetuletuskirjade koostamine ja edastamine
6.3. Kohtuhagi esitamis korral vajalike dokumentide ettevalmistamine ja edastamine
7. Lepingud
7.1. Lepingute ettevalmistamine
7.2. Lepingute muudatuste ettevalmistamine ja vormistamine
7.3. Lepingute sõlmimine
7.3. Lepingute registri pidamine
7.4. Lepingute haldamine (n prügiveoleping)
7.5. Lepingutest tulenev asjaajamine
8. Korteriühistu/ühisuse liikmete register
8.1. Liikmete registri pidamine
8.2. Kohtute Kinnistusosakonnast korteriomanike kohta päringute tegemine
9. Üldarvestite näidud
9.1. Vee ja kütte (elektri) üldnäitude korjamine
9.2. Üldarvestite näitude esitamine teenuseosutajatele
10. Prügiveo korraldamine
11. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse korraldamine
12. Elamu kindlustamise korraldamine
13. Lisateenuste korraldamine
14. Laenudokumentide koostamine ja vormistamine
15. Majaelanike suulistele ja kirjalikele päringutele vastamine
16. Konsultatsiooniteenus majaelanikele
17. Korteriomanike esindamine (volituste piires) kolmandate isikute ees
18. Informatsiooni liikumise korraldamine korteriomanikele elamuga seotud küsimustes
19. Hoone passi pidamine
20. Korterelamu haldamise ja majandamise vastuvõtmine/üleandmine
21. Elanike vastuvõtt
22. Kaebuste ja kodukorravastaste rikkumiste menetlemine

Nimetatud haldusteenuse punktide täitmise ulatus ja rakendamine sõltub korteriomanike üldkoosoleku otsustest ja nende vastavast sisust.

Teenuse hind lepitakse kokku vastavalt kliendi soovile ja kliendile esitatud hinnapakkumuse alusel.